Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy w szkołach 2022

Raport z realizacji projektu Naukowcy w szkołach 2022-2023 w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2022-2023 - projektu finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Wydział Polonistyki

 • Nazwa szkoły: XII LO, Kraków, os. Kolorowe 29 a
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony szkoły: Laura Werner, Jolanta Horosin-Klamra
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Jakub Czernik
 • Temat lekcji: Literatura przeciwko nacjonalizmowi: dawniejsze i nowsze projekty literatury światowej
 • Data przeprowadzenia lekcji: 21 listopada 2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 50

Punktem wyjścia wykładu były pytania, które badacze zajmujący się literaturą światową nieustannie stawiają nie tylko o literaturę jako taką, ale też o jej miejsce w lokalnych i globalnych przestrzeniach kulturowych i społecznych. Z tego wynikać musi też pytanie o użyteczność zajmowania się literaturą w świecie współczesnym. Czy trzeba czytać wyłącznie własną literaturę narodową? Czy ma jakąś wartość patrzenie na literaturę w wymiarze ponadnarodowym? Jak to się dzieje, że literatury jednych narodów są czytywane częściej niż innych? Co musi się stać, żeby dzieło literackie przedarło się do międzynarodowego obiegu kulturowego? Co z tym wspólnego ma przekład? Czy czytanie literatury światowej może uratować świat? Odpowiedzi na te istotne dla kształtowania tożsamości próbował udzielić prowadzący wykład wraz ze słuchaczami.

Fotorelacja dostępna tutaj

***

 • Nazwa szkoły: XII LO, Kraków, os. Kolorowe 29 a
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony szkoły: Laura Werner, Jolanta Horosin-Klamra
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Izabela Kraśnicka
 • Temat lekcji: Rola gestów w komunikacji
 • Data przeprowadzenia lekcji: 21 listopada 2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 50

W wystąpieniu dr Kraśnickiej zostały poruszone zagadnienia miejsca współczesnych badań gestów w nurcie językoznawstwa kognitywnego. Przedstawiono obecny stań badań, biorąc pod uwagę różne metodologie badawcze oraz współcześnie dyskutowane typologie gestów, a także sam sposób rozumienia terminu „gest” w zależności od ujęcia badawczego. W starożytnej retoryce, do której nawiązano na początku wykładu, gesty rozumiane były niezbędne elementy wystąpień retorycznych, mające wpływ na perswazyjną siłę wypowiedzi, natomiast we współczesnym językoznawstwie są one rozumiane jako część języka

Fotorelacja dostępna tutaj

***

 • Nazwa szkoły: XIII LO, Kraków, ul. Sądowa 4
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony szkoły: Beata Malcharek, Anna Strzępek, Małgorzata Wątkowska
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: prof. dr hab. Kazimierz Sikora
 • Temat lekcji: U podstaw polskiej i wiejskiej grzeczności
 • Data przeprowadzenia lekcji: 22 listopada 2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 50

Tematem wykładu prof. Kazimierza Sikory były relacje między normami grzeczności charakterystycznymi dla tradycyjnej polskiej wsi a grzecznością ogólnopolską. Polska etykieta językowa korzeniami sięga grzeczności szlacheckiej; jest też w pewnej części kontynuacją obyczajów językowych polskiej wsi. Te dwie konwencje: model arystokratyczno-dworski oraz tradycyjny, patriarchalny znajdują także współcześnie swe miejsce w polskiej grzeczności, jakkolwiek cała grzecznościowa konwencja ulega bardzo poważnym zmianom pod wpływem zwyczajów szerzących się za sprawą młodego pokolenia oraz wpływu takich zjawisk, jak globalizacja, postmodernizm, amerykanizacja kultury. Niewątpliwie istnieje pilna potrzeba diagnozy zakresu tych zmian i ich konsekwencji dla polskiej kultury. Szczególnej uwagi wymagają relacje uczestników komunikacji w szkole, rodzinie, miejscu pracy i Internecie. Profesor przedstawiał ten problem w sposób bogato ilustrowany przykładami z twórczości ludowej (także w wersji śpiewanej)

Fotorelacja dostępna tutaj

***

 • Nazwa szkoły: XIII LO, Kraków, ul. Sądowa 4
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony szkoły: Beata Malcharek, Anna Strzępek, Małgorzata Wątkowska
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Jakub Pstrąg
 • Temat lekcji: Miny, znaki i oznaki – rola gestu w komunikacji społecznej
 • Data przeprowadzenia lekcji: 22 listopada 2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 50

Opis: Celem wykładu było wskazanie na istotę i rolę gestów w komunikacji interpersonalnej. W czasie wykładu omówione zostały między innymi obszary komunikacji niewerbalnej oraz gest jako element rozwoju języka. Istotnym zagadnieniem była również teoria przecieku niewerbalnego, która pozwala na rozpoznanie fałszywych przekazów. Uczniowie mieli okazję skonfrontować teorię z praktyką, analizując wybrane materiały wideo. Zadanie to wykazało znaczenie gestów w procesie wytwarzania i przekształcania komunikatów językowych oraz ich rolę w modyfikowaniu postaw interlokutorów.

Fotorelacja dostępna tutaj

***

 • Nazwa szkoły: VI LO, Kraków, ul. Wąska 7
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony szkoły: Iwona Fedan, Marlena Maciejewska
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr hab. Tomasz Majkowski
 • Temat lekcji: Humanistyka wobec kultury cyfrowej
 • Data przeprowadzenia lekcji: 23 listopada 2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 50

Wykład miał na celu przedstawienie problemów związanych z kulturą cyfrową i narzędzi wypracowanych na gruncie nauk humanistycznych, które pomagają się z nimi uporać. Argumentacja zbudowana została wokół problemów sztucznej inteligencji i praktyk rozumowania na jej temat za pomocą metafor poznawczych umożliwiających zestawiania z ludzkim aparatem poznawczym. Przede wszystkim – historii rozpoznawania sztucznej inteligencji jako partnera w grach, których używać mogą również ludzie i przejścia od identyfikowania gier jako interfejsów, umożliwiających porozumienie między ludzkim i nieludzkim umysłem do rozumowania o nich w kategoriach światów, zasiedlanych pospołu prze agentów biologicznych i mechanicznych.

Fotorelacja dostępna tutaj

***

 • Nazwa szkoły: VI LO, Kraków, ul. Wąska 7
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony szkoły: Iwona Fedan, Marlena Maciejewska
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Konrad Wojnowski
 • Temat lekcji: Sztuka więcej niż ludzka – twórczość w epoce rozproszonych inteligencji
 • Data przeprowadzenia lekcji: 23 listopada 2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 50

Podczas wykładu „Sztuka więcej niż ludzka – twórczość w epoce rozproszonych inteligencji” dr Wojnowski zapoznał uczniów z najnowszymi sposobami wykorzystania sieci neuronowych do tworzenia sztuki. Na przykładzie platform DALL-E oraz MidJourney Bot prelegent opowie o specyfice ich działania oraz podejmie się spekulacji na temat tego, co dla kultury – i badającego ją humanisty – oznacza częściowa automatyzacja procesów twórczych. Uczniowie przyjrzeli się jednemu z najbardziej oryginalnych zjawisk w kulturze współczesnej, które, choć jeszcze pozostaje względnie niszowe, to prawdopodobnie zapowiada nadejście kulturowej rewolucji oraz koniecznoś przewartościowania takich pojęć, jak „twórczość”, „dzieło sztuki”, czy „artysta”. Celem wykładu było pokazanie, w jaki sposób humanistyka może pozostawać czuła i uważna na zjawiska z pogranicza kultury i technologii, a także oferować narzędzia do wstępnego rozeznania w tych rewolucyjnych i skomplikowanych zjawiskach.

Fotorelacja dostępna tutaj

Wydział Geografii i Geologii

 • Nazwa Szkoły: XII LO im. C. Norwida w Krakowie
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Jolanta Cupiał
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Agnieszka Sulikowska
 • Temat lekcji: A skąd wiemy, że klimat się zmienia?
 • Data przeprowadzenia lekcji: 25.10.2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 31
Lekcję rozpoczęła burza mózgów na temat źródeł wiedzy o pogodzie i klimacie. Pomysły uczniów zebrano z użyciem aplikacji internetowej mentimeter (www.mentimeter.com). Następnie szczegółowo je przedyskutowano z uczniami wraz z podaniem przykładów. Zaproponowane źródła wiedzy o klimacie wspólnie z uczniami uporządkowano i umieszczono w tabeli w trzech grupach: dane bezpośrednie (pomiary instrumentalne), dane pośrednie, zmiany w środowisku przyrodniczym jako dowód zmian klimatycznych. Tabelę uzupełniono dodatkowymi źródłami danych na temat klimatu, które wspólnie z uczniami przyporządkowano do odpowiednich kategorii. Pod koniec lekcji przekazano uczniom link do przygotowanej wcześniej tablicy, na której zawarto dodatkowe treści, artykuły, fotografie, filmy i animacje dotyczące tematu zajęć.
 

Fotorelacja dostępna tutaj.

***
 • Nazwa Szkoły: Liceum Ogólnokształcące nr XVI im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie 
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Małgorzata Dąbroś
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Agnieszka Sulikowska
 • Temat lekcji: Miasto – gąbka do wytarcia zmian klimatu?
 • Data przeprowadzenia lekcji: 8.11.2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 25
Lekcję rozpoczęła dyskusja na temat czynników kształtujących klimat miasta. Następnie omówiono najważniejsze czynniki antropogeniczne wpływające na klimat lokalny miast. W kolejnej części uczniowie dostali zadanie do wykonania. Polegało ono na porównaniu warunków termicznych w dwóch punktach zlokalizowanych w Krakowie w czasie upałów. Do wyboru były trzy pary punktów charakteryzujące się zróżnicowanym otoczeniem. Uczniowie pracowali w parach. Wyniki uczniów wspólnie z nimi podsumowano, dyskutując na temat różnic w temperaturze powietrza w dwóch analizowanych przez każdą parę punktach. Głównym wnioskiem płynącym z zadania była niezwykle korzystna rola cieku wodnego oraz zieleni miejskiej w kształtowaniu klimatu lokalnego i łagodzeniu niekorzystnych skutków upałów. W ostatniej części zajęć zaprezentowano uczniom koncepcję miasta – gąbki. Przedstawiono rozwój tej koncepcji oraz jej założenia, a także przykłady rozwiązań inżynierskich w melioracji klimatu miasta. Pokazano praktyczne przykłady zastosowania tych rozwiązań w Polsce i na świecie. W podsumowaniu podkreślono wielowymiarowe zalety koncepcji miasta-gąbki w obliczu zmieniającego się klimatu i możliwości adaptacji.
 

Fotorelacja dostępna tutaj.

***
 • Nazwa Szkoły: Liceum Ogólnokształcące nr XVI im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie 
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Małgorzata Dąbroś
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Agnieszka Sulikowska
 • Temat lekcji: Pogoda – wróg czy sprzymierzeniec?
 • Data przeprowadzenia lekcji: 7.11.2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 22
Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji na temat wpływu pogody na życie i działalność człowieka. Jej efektem było stwierdzenie, że największy wpływ na decyzje i funkcjonowanie ludzi ma pogoda o charakterze ekstremalnym. Kolejną część lekcji stanowiła burza mózgów na temat przykładów ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Pomysły uczniów zebrano z użyciem aplikacji internetowej mentimeter (www.mentimeter.com). Pomysły szczegółowo przedyskutowano. Odrzucono te związane z innymi zagrożeniami naturalnymi, a nie z klimatem czy pogodą. Właściwe pomysły uporządkowano w zależności od regionu występowania, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, z którymi można się spotkać w Europie Środkowej / Polsce. Następnie przeprowadzono krótki wykład na temat ekstremalnych zdarzeń pogodowych występujących w Polsce: fale upałów, susze, powodzie, burze z opadami gradu, trąby powietrzne. Omówiono mechanizmy powstawania tych zdarzeń oraz skutki, jakie się z nimi wiążą. W podsumowaniu zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie systemów ostrzegania oraz właściwego zachowania w momencie zajścia niebezpiecznej sytuacji pogodowej. Ostatnia część lekcji opierała się na wskazówkach co do zachowania się przed i w trakcie upału, powodzi, burzy oraz silnego wiatru. Na podstawie otrzymanych materiałów uczniowie rysowali infografikę, a następnie próbowali rozszyfrować ikony narysowane przez kolegów i koleżanki.
 
Fotorelacja dostępna tutaj.
***
 • Nazwa Szkoły: XII LO im. C. Norwida w Krakowie 
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Jolanta Ciupiał
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: mgr Mateusz Stolarczyk
 • Temat lekcji: Czy wiesz, co jesz?
 • Data przeprowadzenia lekcji: 21.11.2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 22
Przeprowadzona lekcja dotyczyła wpływu składu chemicznego gleb i składników odżywczych pobieranych przez rośliny na zdrowie i funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Uczniom zostały przybliżone tematy związane z migracją różnych pierwiastków w przyrodzie i funkcjami makro i mikroelementów niezbędnych dla wzrostu roślin, jak i zdrowia człowieka. Poruszono również temat skażenia gleb metalami ciężkimi oraz degradacji pokrywy glebowej wskutek niezrównoważonego użytkowania. Uczniowie byli aktywni na lekcji, posługiwali się rozdanymi materiałami w postaci infografik dotyczącymi gleby, jako fundamentu żywienia. 
 

Fotorelacja dostępna tutaj.

***
 • Nazwa Szkoły: I LO im. St. Staszica w Chrzanowie 
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Barbara Wawrzyniak
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: prof. dr hab. Mirosław Żelazny, dr Anna Bojarczuk
 • Temat lekcji: Eutrofizacja: Co za dużo to niezdrowo!
 • Data przeprowadzenia lekcji: 15.11.2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 60
Lekcja złożona była z dwóch części: wykładowej i pokazowo-praktycznej. Zagadnienia, które omawiane były w czasie części wykładowej dotyczyły:
 • zasobów wodnych na świecie
 • starożytnych cywilizacji wodnych
 • kształtowania się zasobów wodnych w związku ze zmianami klimatu
 • zasobów wodnych w Polsce – fakty i mity
 • eutrofizacji wody
Część praktyczna:
 • ćwiczenie przeliczania różnych miar hydrologicznych
 • ćwiczenie umiejętności analizowania składu chemicznego wody
 • prezentacja działania różnych urządzeń do pomiaru jakości wody
 • prezentacja działania różnych urządzeń do pomiaru natężenia przepływu

Fotorelacja dostępna tutaj.

Obserwatorium Astronomiczne

Nazwa szkoły: STO Kraków SSP nr 4 przy ul.Krowoderskiej 8 w Krakowie

 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: mgr Jolanta Dąbek
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr. Elżbieta Kuligowska
 • Temat lekcji: Pierwsza gwiazdka na nocnym niebie
 • Data przeprowadzenia lekcji: 22 XII 2022
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 65

Zagadnienia, które omawiane były w czasie części wykładowej, dotyczyły:

 • miejsca Ziemi i Słońca we Wszechświecie
 • ilości znanych planet w Drodze Mlecznej
 • komet i planetoid pozasłonecznych
 • typów gwiazd
 • obserwacji wizualnych gwiazd i planet na nocnym niebie
 • wyglądu nocnego nieba w grudniu i styczniu 2022/23 roku

Lekcja obejmowała również przedstawienie informacji o Obserwatorium Astronomicznym.

Fotorelacja dostępna tutaj

​***

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 14 w Krakowie

 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: mgr Łukasz Pogwizd
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: mgr Tomasz Kundera, dr. Elżbieta Kuligowska
 • Temat lekcji: Co obserwujemy w Obserwatorium?
 • Data przeprowadzenia lekcji: 21 XII 2022
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 25

Spotkanie na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składający się z:

 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze tematy badawcze realizowane w Obserwatorium (w tym badanie komet, wielkich galaktyk radiowych, kwazarów) oraz przedstawiono współczesne sposoby obserwacji  astronomicznych z wykorzystaniem zdalnym wielkich teleskopów jak również teleskopów orbitalnych.

Fotorelacja dostępna tutaj

​***

Nazwa szkoły: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie

 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: mgr Rafał Sztramkowski
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr. Elżbieta Kuligowska
 • Temat lekcji: Układ Słoneczny, inne układy słoneczne
 • Data przeprowadzenia lekcji: 19 XII 2022
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 80

Zagadnienia, które omawiane były w czasie części wykładowej, dotyczyły:

 • miejsca Ziemi i Słońca we Wszechświecie
 • ilości znanych dziś planet w Drodze Mlecznej
 • komet i planetoid pozasłonecznych
 • typów i ewolucji gwiazd

Lekcja obejmowała również przedstawienie informacji o Obserwatorium Astronomicznym, prowadzonych badaniach w tym obserwacjach komet.

Fotorelacja dostępna tutaj

​***

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 26 im. A. Struga w Krakowie

 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: mgr Rafał Sztramkowski
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: mgr Tomasz Kundera, dr, Elżbieta Kuligowska
 • Temat lekcji: Układ Słoneczny, inne układy słoneczne
 • Data przeprowadzenia lekcji: 19 XII 2022
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 65

Zagadnienia, które omawiane były w czasie części wykładowej, dotyczyły:

 • miejsca Ziemi i Słońca we Wszechświecie
 • ilości znanych dziś planet w Drodze Mlecznej
 • komet i planetoid pozasłonecznych
 • typów i ewolucji gwiazd

Lekcja obejmowała również przedstawienie informacji o Obserwatorium Astronomicznym, prowadzonych badaniach w tym obserwacjach komet.

Fotorelacja dostępna tutaj

​***

Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 48 im. Szarych Szeregów w Krakowie 

 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Magdalena Czekaj, Edyta Such-Jakieła
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: Czy Słońce jest duże? O Układzie Słonecznym
 • Data przeprowadzenia lekcji: 12.12.2022 r.
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 60

Lekcja złożona była z dwóch części: wykładowej i pokazowo-praktycznej. Zagadnienia, które omawiane były w czasie części wykładowej, dotyczyły:

 • miejsca Ziemi i Słońca we Wszechświecie
 • ilości znanych dziś planet w Drodze Mlecznej
 • komet i planetoid pozasłonecznych
 • typów i ewolucji gwiazd

Część praktyczna:

 • ocena znanych barw gwiazd widocznych z Ziemi
 • oglądanie rozszczepienia światła Słońca przez spektroskop
 • oglądanie rozszczepienia świateł sztucznych (żarówka, neonówka) przez spektroskop

Lekcja obejmowała również przedstawienie informacji o Obserwatorium Astronomicznym, prowadzonych badaniach w tym obserwacjach komet. Przeprowadzono warsztaty z użyciem spektroskopów pryzmatycznych pozwalających na obserwację zjawiska rozszczepienia światła. Wykonano wprowadzenie do podstaw spektroskopii, widzenia barw, łączenia się barw w światło białe oraz emisji w liniach różnych źródeł światła.

Fotorelacja dostępna tutaj

​***

Nazwa szkoły: Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Uczeń” nr 1 w Krakowie

 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Małgorzata Rzepecka
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr hab. Grzegorz Michałek, mgr Tomasz Kundera, Alicja Pucek, Mateusz Szczesny
 • Temat lekcji: Słońce, nasza gwiazda
 • Data przeprowadzenia lekcji: 18 XI 2022
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 60

„Wieczór szkolny” na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składający się z:

 • wykładu na temat Słońca, jego roli w Układzie Słonecznym, podstaw funkcjonowania gwiazdy typu słonecznego, bezpośredniego i pośredniego wpływu na Ziemię i życie na niej
 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.

Obserwacje nie były możliwe ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.

Fotorelacja dostępna tutaj

​***

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Zespole Szkół w Rudawie

 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Katarzyna Kuczara
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: Co obserwujemy w Obserwatorium?
 • Data przeprowadzenia lekcji: 4 XI 2022
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 30

Spotkanie na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składające się z:

 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze tematy badawcze realizowane w Obserwatorium (w tym badanie komet, wielkich galaktyk radiowych, kwazarów) oraz przedstawiono współczesne sposoby obserwacji  astronomicznych z wykorzystaniem zdalnym wielkich teleskopów jak również teleskopów orbitalnych.

Fotorelacja dostępna tutaj

​***

DWA SPOTKANIA

Nazwa szkoły: Niepubliczna Szkoła Podstawowa TiramiSu w Krakowie

 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Małgorzata Kogut-Anterska
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera,
 • Temat lekcji: Budowa Wszechświata
 • Data przeprowadzenia lekcji: 4 X 2022 i 7 X 2022
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 60

Spotkanie na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składające się z:

 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.
 • wykładu „Budowa Wszechświata” prezentującego podstawy współczesnej wiedzy astronomicznej.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze tematy badawcze realizowane w Obserwatorium (w tym badanie komet, wielkich galaktyk radiowych, kwazarów) oraz przedstawiono współczesne sposoby obserwacji  astronomicznych z wykorzystaniem zdalnym wielkich teleskopów jak również teleskopów orbitalnych.

Fotorelacja dostępna tutaj. ​

Nazwa szkoły: Fundacja Polsko-Ukraińska Zustricz

 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Svitlana Slepych
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska
 • Temat lekcji: Obserwatorium Krakowskie
 • Data przeprowadzenia lekcji: 29 VII 2022
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 30

Spotkanie na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składające się z:

 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze tematy badawcze realizowane w Obserwatorium (w tym badanie komet, wielkich galaktyk radiowych, kwazarów) oraz przedstawiono współczesne sposoby obserwacji  astronomicznych z wykorzystaniem zdalnym wielkich teleskopów jak również teleskopów orbitalnych.

Fotorelacja dostępna tutaj. ​

​***

Nazwa szkoły: VIII LO Kraków

 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Andrzej Borycki
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr hab. Marek Jamrozy, mgr Subhrata Dey
 • Temat lekcji:  Obserwatorium Astronomiczne UJ
 • Data przeprowadzenia lekcji: 20 VI 2022
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 60

Spotkanie na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składające się z:

 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze tematy badawcze realizowane w Obserwatorium (w tym badanie komet, wielkich galaktyk radiowych, kwazarów) oraz przedstawiono współczesne sposoby obserwacji  astronomicznych z wykorzystaniem zdalnym wielkich teleskopów jak również teleskopów orbitalnych.

Fotorelacja dostępna tutaj. ​

​***

Nazwa szkoły: Szkoła podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach

 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Agnieszka Jarzęcka
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: Obserwatorium Astronomiczne UJ
 • Data przeprowadzenia lekcji: 15 VI 2022
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 50 

Spotkanie na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składające się z:

 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze tematy badawcze realizowane w Obserwatorium (w tym badanie komet, wielkich galaktyk radiowych, kwazarów) oraz przedstawiono współczesne sposoby obserwacji  astronomicznych z wykorzystaniem zdalnym wielkich teleskopów jak również teleskopów orbitalnych.

Fotorelacja dostępna tutaj. ​​

​***

Nazwa szkoły: SP 48 im. Szarych Szeregów, Kraków
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Ilona Plata
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: Obserwatorium Astronomiczne UJ
 • Data przeprowadzenia lekcji: 8 III 2023
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 30
Spotkanie na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składający się z:
 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.
Omówiono najważniejsze tematy badawcze realizowane w Obserwatorium (w tym badanie komet, wielkich galaktyk radiowych, kwazarów) oraz przedstawiono współczesne sposoby obserwacji  astronomicznych z wykorzystaniem zdalnym wielkich teleskopów jak również teleskopów orbitalnych.
 
Fotoleracja dostępna tutaj.

***

Nazwa szkoły: SP nr 7 im. Wojska Polskiego w Krakowie
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Jolanta Glita
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: Stanowisko astronomiczne w ramach Dni Otwartych szkoły
 • Data przeprowadzenia lekcji: 23 III 2023
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 40
Dni otwarty skierowane są do rodziców i ich dzieci mających zacząć naukę w szkole. Z natury organizacyjnej stoisko odwiedzali zarówno dorośli, jak i dzieci w przedziale wiekowym obejmującym całą szkołę podstawową. Przygotowano dla nich pokaz meteorytu, model Układu Słonecznego, obrotowe mapy nieba, globus Księżyca, a także „obserwacje” Księżyca za pomocą teleskopu stolikowego Dobson 70mm. Ze względu na brak odpowiednich warunków pogodowych „obserwacje” wykonywane były z wykorzystaniem ściennej mapy Księżyca. Uczestnicy mogli odszukać wybrane utwory powierzchni (kratery, morza) oraz wskazać gwiazdozbiory na mapach.
 
Fotoleracja dostępna tutaj.

***

Nazwa szkoły: SP 48 im. Szarych Szeregów, Kraków
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Elżbieta Brzykcy
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: Obserwatorium Astronomiczne UJ
 • Data przeprowadzenia lekcji: 20 II 2023
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 30
Spotkanie na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składający się z:
 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.
Podczas prelekcji omówiono najważniejsze tematy badawcze realizowane w Obserwatorium (w tym badanie komet, wielkich galaktyk radiowych, kwazarów) oraz przedstawiono współczesne sposoby obserwacji  astronomicznych z wykorzystaniem zdalnym wielkich teleskopów jak również teleskopów orbitalnych.
 
Fotoleracja dostępna tutaj.

***

Nazwa szkoły: XIV LO im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Beata Gutowska
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: Wszechświat, astronomia, Kopernik
 • Data przeprowadzenia lekcji: 23 II 2023
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 150
Dwa wykłady obejmujące przegląd informacji o strukturze Wszechświata, od najbardziej rozległych obiektów kosmologicznych poprzez galaktyki, gwiazdy do planet. Przedstawiono też wybór informacji o obserwatoriach astronomicznych, w szczególności o Obserwatorium Astronomicznym UJ. W ramach obchodów 550 rocznicy urodzin Kopernika część prezentacji poświęcono osobie wielkiego Astronoma z Fromborka, historii jego odkryć i publikacji dzieła, które zmieniło postrzeganie świata i dało podwaliny nowożytnym naukom przyrodniczym.
 

Fotoleracja dostępna tutaj.

***

Nazwa szkoły: SP 48 im. Szarych Szeregów, Kraków
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Ilona Plata
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: Obserwatorium Astronomiczne UJ
 • Data przeprowadzenia lekcji: 20 II 2023
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 30
Spotkanie na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składający się z:
 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.
Podczas prelekcji omówiono najważniejsze tematy badawcze realizowane w Obserwatorium (w tym badanie komet, wielkich galaktyk radiowych, kwazarów) oraz przedstawiono współczesne sposoby obserwacji  astronomicznych z wykorzystaniem zdalnym wielkich teleskopów jak również teleskopów orbitalnych.
 
Fotoleracja dostępna tutaj.

***

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Odzieżowych w Krakowie im. Stanisława Wyspiańskiego
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Małgorzata Kasprzycka
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: Wszechświat, astronomia, Kopernik
 • Data przeprowadzenia lekcji: 25 I 2023
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 75
Lekcja obejmowała przegląd informacji o strukturze Wszechświata, od najbardziej rozległych obiektów kosmologicznych poprzez galaktyki, gwiazdy do planet. Przedstawiono też wybór informacji o obserwatoriach astronomicznych, w szczególności o Obserwatorium Astronomicznym UJ. W ramach obchodów 550 rocznicy urodzin Kopernika część prezentacji poświęcono osobie wielkiego Astronoma z Fromborka, historii jego odkryć i publikacji dzieła, które zmieniło postrzeganie świata i dało podwaliny nowożytnym naukom przyrodniczym.
 
Fotoleracja dostępna tutaj.

***

Nazwa szkoły: 6 KDH „Źródło”
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Kornelia Wrońska
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: „Wszechświat, w którym żyjemy”
 • Data przeprowadzenia lekcji: 21 I 2023
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 20
Spotkanie na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składający się z:
 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.
Podczas spotkania omówiono najważniejsze tematy badawcze realizowane w Obserwatorium (w tym badanie komet, wielkich galaktyk radiowych, kwazarów) oraz przedstawiono współczesne sposoby obserwacji  astronomicznych z wykorzystaniem zdalnym wielkich teleskopów jak również teleskopów orbitalnych. Podczas prelekcji pokazano obrazy Wszechświata w skalach od kosmologicznych do planetarnych.
 
Fotoleracja dostępna tutaj.

***

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 48 im. Szarych Szeregów w Krakowie
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Magdalena Czekaj
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: Nasz kosmiczny dom
 • Data przeprowadzenia lekcji: 19 I 2023
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 50
Lekcja obejmowała przedstawienie informacji o Obserwatorium Astronomicznym, prowadzonych badaniach w tym obserwacjach komet, o wielkościach gwiazd i odległościach do nich oraz o miejscu Ziemi we Wszechświecie.
Przeprowadzono warsztaty z użyciem spektroskopów pryzmatycznych pozwalających na obserwację zjawiska rozszczepienia światła. Wykonano wprowadzenie do podstaw spektroskopii, widzenia barw, łączenia się barw w światło białe oraz emisji w liniach różnych źródeł światła.
 
Fotoleracja dostępna tutaj.

***

Nazwa szkoły: SP 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej, Kraków
 • Imię i nazwisko nauczyciela – osoby kontaktowej ze strony Szkoły: Beata Miąsko
 • Imię i nazwisko naukowca z UJ – osoby prowadzącej lekcję: dr Elżbieta Kuligowska, mgr Tomasz Kundera
 • Temat lekcji: Obserwatorium Astronomiczne UJ
 • Data przeprowadzenia lekcji: 18 I 2023
 • Liczba uczestniczek/uczestników (łącznie): 30
Spotkanie na terenie Obserwatorium Astronomicznego, składający się z:
 • zwiedzania OAUJ, w szczególności instrumentów obserwacyjnych: radioteleskopów RT15, RT8, RT3, teleskopów optycznych Maksutow i Grubb wraz z omówieniem zasad ich funkcjonowania i możliwości obserwacyjnych.
 • zwiedzania Fortu 38 „Skała” wraz z krótkim przedstawieniem historii i funkcjonowania fortu.
Podczas spotkania omówiono najważniejsze tematy badawcze realizowane w Obserwatorium (w tym badanie komet, wielkich galaktyk radiowych, kwazarów) oraz przedstawiono współczesne sposoby obserwacji  astronomicznych z wykorzystaniem zdalnym wielkich teleskopów jak również teleskopów orbitalnych.
 
Fotoleracja dostępna tutaj.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron