Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki humanistyczne i społeczne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niewidzialne Kolokwia - Wspólnota

Niewidzialne Kolokwia - Wspólnota

Wiosną tego roku stowarzyszenie Collegium Invisibile zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie Niewidzialne Kolokwia - Wspólnota. Od marca do czerwca Cafe nauka będzie patronowała temu wydarzeniu, którego głównym elementem są debaty popularnonaukowe z udziałem znamienitych gości. Pierwsza debata odbędzie się 31 marca.

Streszczenie

Choć pojęcie „wspólnoty” wskazuje na jeden z kluczowych ideałów kultury zachodniej, jego użycie dalekie jest od jednoznaczności. Łącząc ze sobą przeróżne dyskursy, koncepcje światopoglądowe i systemy wartości, jednocześnie pozostaje w użyciu w różnych, często wykluczających się, kontekstach i odcieniach znaczeniowych. Dla jednych – co ilustruje tradycja starogrecka – „wspólnota” wyklucza spór i różnice w kwestii wartości, podczas gdy inni – na przykład Jean-Luc Nancy – wierzą, że nieuchronnie wiąże się ona z różnorodnością, fragmentarycznością i podziałami; niekiedy mówienie o tym, co „wspólnotowe”, pociąga za sobą obrazy przestrzeni, w których relacje międzyludzkie mają miejsce, innym razem – zwłaszcza w czasie pandemii SARS-CoV-2 i komunikacji ograniczonej do Internetu – dotyka tego, co niewidoczne, wirtualne, zdepersonalizowane. W ramach tegorocznego cyklu Colloquia Invisibilia zamierzamy unaocznić te, jak i wiele innych sensów pojęcia “wspólnota”. Eksplorując historyczne, socjologiczne, filozoficzne i językowe konteksty, a także wykraczając poza nie ku wspólnotom nieantropocentrycznym, tj. społecznościom tworzonym w świecie zwierząt, poszukamy odpowiedzi na pytanie: co nas łączy, a co dzieli?

Opis projektu

Projekt skoncentrowany na zagadnieniu wspólnoty oraz kulturowych, społecznych i politycznych kontekstach powiązanych z tym pojęciem polega na szeregu kompleksowych, wewnętrznie spójnych działań. Centralną składową projektu jest organizacja czterech paneli dyskusyjnych poświęconych różnym aspektom „wspólnoty”, podczas których dwóch do trzech zaproszonych ekspertek/-ów pod kierunkiem osoby prowadzącej spotkanie wskaże najważniejsze kontrowersje i problemy, jak również odpowiadające na nie teorie i modele teoretyczne, które odnoszą się do tej tytułowej idei-pojęcia.

Każdą debatę poprzedzi przygotowanie merytoryczne: uczestnikom zostanie udostępniony tekst naukowy stanowiący wprowadzenie metodologiczne i problemowe do podejmowanej tematyki. Pojęcie “wspólnoty” zostanie sproblematyzowane w dyskusji prowadzonej na platformie Zoom i transmitowanej w mediach społecznościowych Collegium Invisibile, w którą zaangażowani będą eksperci i ekspertki - naukowcy o wieloletnim stażu, pełniący rolę przewodników w kolejnych odsłonach tematycznych cyklu, młodzi badacze, moderujący debatę oraz odbiorcy projektu - szeroka publiczność zainteresowana humanistyką i naukami ścisłymi, włączająca się w ten sposób w aktualne debaty o istotnym znaczeniu społecznym i kulturowym.

Każde z seminariów pozwoli na interakcję zaangażowanych w dyskusję badaczy z publicznością, tworząc przestrzeń na pytania odbiorców i otwierając dyskusję jak najszerszemu gronu uczestników. 

  • finansowanie: MiniGRANTY POB Heritage (edycja III) [H.1.10.2021]
  • kierownik projektu: mgr Paulina Gurgul (Instytut Filozofii UJ)
  • opiekun naukowy projektu: dr hab. prof. UJ Joanna Hańderek (Instytut Filozofii UJ)