Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O badaniach. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Specjalizacja: • ekonomia • film • informatologia • informatyka • kultura • media • polityka • psychologia • turystyka • zarządzanie

Kontakt: ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Dziekanat: justyna.mroczek@uj.edu.pl, www.wzks.uj.edu.pl

 

PDF

 

Najważniejsze badania i projekty badawcze

  • Przedsiębiorczość w sektorze sportu i turystyki. Badania prowadzone w Katedrze Zarządzania w Turystyce. Ich celem jest przedstawienie propozycji rozwiązań w zakresie pobudzania kreatywnych i przedsiębiorczych zachowań w zarządzaniu organizacjami oraz wydarzeniami sportowymi, uwzględniających rozwiązania światowe skupione na współdziałaniu oraz kreowaniu marki miejsca.
  • Media masowe a aktywność obywateli i publiczny dyskurs polityczny. Projekt „Mediatyzacja gry wyborczej. Wybory samorządowe 2014" realizowany w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej ma na celu określenie rzeczywistego wpływu mediów na zaangażowanie obywateli i kształtowanie publicznej debaty. Wyniki badań stanowią zarówno istotny wkład w wiedzę o kształtowaniu się w Polsce sfery publicznej, jak i są źródłem praktycznych wskazówek dla polityków i mediów lokalnych.
  • Nadzór pedagogiczny. „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i ocena jakości pracy szkoły. Etap III" realizowany w Instytucie Spraw Publicznych ma na celu podniesienie jakości systemu oświaty poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego w Polsce, polegającego na ewaluacji pracy szkół. Zmodernizowany system nadzoru zostanie wdrożony we wszystkich szkołach i placówkach w Polsce widniejących w bazie Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
  • Zasoby wiedzy w Internecie. Projekt SYNAT realizowany w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa miał na celu utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.
  • Deficyt snu – aktywność bioelektryczna mózgu. „Systemy detekcji i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oka – określenie okołodziennej stabilności/zmienności wzorców aktywności bioelektrycznej mózgu w stanie chronicznego deficytu snu" – to projekt realizowany w Zakładzie Neurokognitywistyki i Neuroergonomii Instytutu Psychologii Stosowanej przy symultanicznym użyciu dwóch technik: gęstego zapisu EEG oraz okulografii. Celem projektu jest określenie wzorców bioelektrycznej aktywności mózgu w sytuacji popełniania błędu oraz jego korekty w zakresie ruchów sakadycznych oka. Następnym etapem będzie zbadanie, czy wzorce te zmieniają się w różnych porach dnia i czy wrażliwe są na deficyt snu. Wyniki badań będą mieć szczególne znaczenie w odniesieniu do stanowisk pracy w obszarze wysoko rozwiniętych technologii.
  • Nowe opracowanie historii kina światowego. Badania realizowane od 2009 roku w Instytucie Sztuk Audiowizualnych we współpracy z czołowymi ośrodkami filmoznawczymi, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Northern Michigan University). Dotychczas ukazały się dwa obszerne tomy poświęcone temu zagadnieniu, trzeci znajduje się w druku (jesień 2014).

Współpraca

W ramach współpracy Pracowni Modelowania Systemów Złożonych w Instytucie Psychologii Stosowanej z firmą IBM wykorzystywane są rozwiązania analityczne, które służą do budowania modeli predykcyjnych, prognozowania i symulacji zjawisk na podstawie złożonych danych. Pracownia włączona jest w IBM Academic Initiative (2012–2017), w ramach której realizowane są praktyki studenckie, możliwy jest dostęp do oprogramowania i materiałów szkoleniowych.

W latach 2007–2010 w Instytucie Ekonomii i Zarządzania realizowany był projekt „LLP: School and World of Work". Wspólnie z przedstawicielami 12 krajów członkowskich UE dążono do stworzenia największej w Europie sieci kontaktów szkół średnich i wyższych z pracodawcami – systemu, którego rolą byłoby zapobieganie bezrobociu absolwentów i wspomaganie ich mobilności.

Także inne instytuty wydziału prowadzą różnorodne działania naukowe i edukacyjne opierające się na wielostronnej współpracy z innymi ośrodkami.

Naukowcy

Prof. Ryszard Przewłocki – jest kierownikiem Zakładu Neurobiologii i Neuropsychologii. Jego zainteresowania naukowe to mechanizmy działania endogennych opioidów, neurobiologia i psychologia stresu, bólu i uzależnień lekowych, neuropsychologia oraz molekularne i genetyczne mechanizmy działania leków psychotropowych. Autor blisko 200 oryginalnych prac. Kierownik wielu międzynarodowych projektów badawczych.

Prof. Barbara Liberska – pełni funkcję kierownika Katedry Globalizacji i Integracji Ekonomicznej. Szczególnie zajmuje się ekonomią międzynarodową, globalizacją, globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym, integracją europejską, nowymi potęgami gospodarczymi, procesami integracji regionalnej oraz przemianami w gospodarce światowej. Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych oraz Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus" Polskiej Akademii Nauk. Zasiada także w Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz w komitecie redakcyjnym czasopisma „Ekonomista".

Prof. Mariusz Flasiński – jest kierownikiem Katedry Systemów Informatycznych oraz członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Zainteresowania naukowe Mariusza Flasińskiego to rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów, sztuczna inteligencja, informatyka w zarządzaniu, teoria języków formalnych i automatów, inżynieria oprogramowania, zarządzanie projektami informatycznymi. Jest kierownikiem siedmiu projektów badawczo-naukowych, autorem około 130 artykułów, sześciu książek, w tym podręczników: Zarządzania projektami informatycznymi oraz Wstępu do sztucznej inteligencji.

Prof. Tadeusz Lubelski – kieruje Katedrą Historii Filmu Polskiego. W pracy naukowej koncentruje się na historii filmu polskiego oraz kinematografii europejskiej, zwłaszcza francuskiej. Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN oraz Rady Naukowo-Redakcyjnej „Kwartalnika Filmowego". Autor m.in. książki Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, współredaktor wielotomowej Historii kina.

Osiągnięcia

Ważne osiągnięcia naukowe pracowników wydziału dotyczą zwłaszcza różnorodnych systemów informatycznych (np. System for Teaching ElectroCardioGraphy – wykorzystywany w celu doskonalenia umiejętności diagnostycznych studentów i młodych kardiologów, komputerowy system analizy Polskiego Języka Migowego, kognitywno- semantyczny model interfejsu użytkownika dla osób z dysfunkcją wzroku, SyNaT – platforma krajowego systemu informacji naukowej i naukowo-technicznej).

Istotnym polem sukcesów naukowych są też programy i strategie dotyczące szeroko pojmowanej rzeczywistości społecznej (np. „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i ocena jakości pracy szkoły", „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół", „Strategiczne kierunki rozwoju turystyki w XXI wieku", „EMPATIC – włączenie kształcenia kompetencji informacyjnych do programów nauczania").