Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O badaniach. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 

Specjalizacja: • politologia • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe • stosunki międzynarodowe • europeistyka • amerykanistyka • studia azjatyckie • kulturoznawstwo • relacje międzykulturowe • rosjoznawstwo • ukrainoznawstwo

Kontakt: Gołębia 24, 31-007 Kraków, wsmip@adm.uj.edu.pl, www.wsmip.uj.edu.pl

 

PDF

 

Najważniejsze badania i projekty badawcze

Na wydziale prowadzone są badania z zakresu szeroko rozumianych nauk o polityce i studiów regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu kulturowego. Ta dwoistość zainteresowań badaczy umożliwia prowadzenie badań inter- i wielodyscyplinarnych dotyczących regionów świata oraz sprawia, że analiza zagadnień politycznych jest pogłębiana dzięki refleksji o problemach społecznych, ekonomicznych, a także kulturowych.

  • Teorie, systemy i myśl polityczna. Analizy współczesnych systemów politycznych, teorii, filozofii i socjologii polityki, historii myśli politycznej, z uwzględnieniem problematyki metodologicznej, także współczesne debaty o liberalizmie i republikanizmie, demokracji i prawach człowieka. Ważnym projektem realizowanym wraz z krakowskim Ośrodkiem Myśli Politycznej jest seria wydawnicza „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej", w której ukazało się już ponad 60 tomów pism wybranych polskich myślicieli, działających w okresie od XVI do XX wieku.
  • Porządek publiczny, bezpieczeństwo i komunikowanie. Analizy przyczyn i skutków rozpadu porządku publicznego i struktur społecznych, związanych z nimi naruszeń praw człowieka, katastrof humanitarnych, masowych migracji i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Te studia wzbogacane są analizami kształtowania się i przemian ładu międzynarodowego oraz badaniami dotyczącymi społeczeństwa obywatelskiego, organizacji i funkcjonowania sfery publicznej, komunikowania i mediów, globalnego formatowania bezpieczeństwa, instytucjonalizacji polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnie w Unii Europejskiej, zmian we współczesnym prawie dyplomatycznym i konsularnym, polityczno-prawnych aspektów obywatelstwa europejskiego, teorii konfliktu, strategicznych aspektów polityk zagranicznych państw i rejonów świata, polityki wojskowej, problemów państw basenu Morza Śródziemnego, historii współczesnej Europy Południowo-Wschodniej.
  • Państwa, narody i cywilizacje. W tym obszarze analizowane są zagadnienia związane z kryzysem państw narodowych i zjawiskiem nacjonalizmu, niedemokratycznymi mechanizmami zmian ustroju państwa, a także korzeniami kulturowymi integrującej się Europy oraz przebiegiem procesu integracji dokonującego się na różnych poziomach, od gospodarczego po polityczny i prawny. Prowadzone są ponadto badania historii i perspektyw rozwoju poszczególnych kultur i cywilizacji, perspektyw globalizacji stosunków międzynarodowych, ruchów społecznych, migracji, mobilizacji społecznej i wielokulturowości.

Wyniki badań pracowników wydziału doceniane są przez instytucje publiczne (m.in. MSZ) i często wykorzystywane w mediach.

Opracowania dotyczące prac badawczych realizowanych na wydziale publikowane są w monografiach oraz w „Politei. Piśmie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ", a także w dwóch wysoko punktowanych czasopismach ukazujących się na wydziale: „Ad Americam" (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych) i „Problemach Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" (Instytut Europeistyki). Można je znaleźć również w seriach wydawniczych prowadzonych przez pracowników wydziału (m.in. „Varia Culturalia", „Rosyjska Literatura Emigracyjna", „Prace Amerykanistyczne UJ", „Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia", „Societas", „Politika", a także serie podręczników z zakresu nauk społecznych WN PWN i „Materiały Robocze Forum Europejskiego Natolin").

Współpraca

Pracownicy wydziału uczestniczą w wielu międzynarodowych projektach badawczych, są członkami m.in. Association of European Migration Institutions i Academia Europaea, biorą udział w organizowanych naprzemiennie w Moskwie i Krakowie konferencjach m.in. z uczonymi pracującymi na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa oraz w sympozjach Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiej Akademii Umiejętności, International Political Science Association (IPSA), International Studies Association (ISA), Central and Eastern European International Studies Association (CEEISA) i Standing Group on International Relations (SGIR). Każdego roku na wydziale odbywają się gościnne wykłady uznanych naukowców z zagranicy oraz zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących z różnych krajów.

Osiągnięcia

Wydział został zakwalifikowany do prestiżowej Excellence Group w rankingu ustalanym przez Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) w dyscyplinie nauki o polityce (political science), zajmując w nim najwyższe miejsce wśród jednostek z Europy Środkowo- -Wschodniej („Die Zeit"). W 2013 roku wydział został uznany za najlepiej kształcącą w Polsce jednostkę w zakresie wiedzy o regionach świata.

Problematyka międzynarodowa popularyzowana jest na wydziale m.in. dzięki wykładom prowadzonym w ramach Jagiellońskich Spotkań Dyplomatycznych przez ambasadorów państw obcych akredytowanych w Polsce i polskich dyplomatów akredytowanych w innych krajach, a także dzięki Wykładom Jagiellońskim prowadzonym w Londynie.