Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O badaniach. Wydział Prawa i Administracji

 

Specjalizacja: prawo cywilne materialne • prawo administracyjne • prawo pracy • prawo karne • teoria i filozofia prawa • historia prawa polskiego • prawo konstytucyjne • polityka penitencjarna • socjologia prawa • alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Kontakt: Gołębia 24, 31-007 Kraków, prawo@adm.uj.edu.pl, www.wpia.uj.edu.pl

PDF

 

Najważniejsze badania i projekty badawcze

  • Europeizacja prawa. Ten kierunek badawczy reprezentowany jest przez projekt „Made in Europe – europejskie standardy prawne jakości usług świadczonych w konkurencyjnych warunkach globalnego rynku". Kierownikiem projektu jest prof. Fryderyk Zoll, zaś instytucją współpracującą Uniwersytet w Osnabrück. Celem badań jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu różnice pomiędzy krajowymi porządkami prawnymi państw Unii Europejskiej w zakresie przepisów regulujących świadczenie usług są barierą dla rozwoju wspólnego europejskiego rynku.
  • Naturalizacja prawa. Interdyscyplinarne badania kierowane przez prof. Jerzego Stelmacha. Ich efektem ma być odpowiedź na pytanie, czy osiągnięcia współczesnych nauk empirycznych (psychologia, neurobiologia) mają znaczenie – a jeśli tak, to jakie – dla dogmatyki prawniczej oraz konkretnych instytucji prawnych.
  • Prawne bariery dla obywateli UE. Projekt „All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship" (bEUcitizen) realizowany jest przez konsorcjum 26 uniwersytetów europejskich. Jego celem jest zbadanie, jakie trudności napotykają obywatele Unii Europejskiej w zakresie korzystania z przysługujących im praw, jakie są ich przyczyny, co należy zrobić, by wzmocnić pojęcie obywatelstwa europejskiego.
  • Mediacje i sprawiedliwość naprawcza. Badania w tym zakresie realizowane są w ramach projektu „The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe", koordynowanego przez Uniwersytet w Salonikach. Ich celem jest wypracowanie strategii rozwoju regulacji dotyczących mediacji i innych programów sprawiedliwości naprawczej, a narzędziem do jego osiągnięcia jest analiza takich regulacji w 11 krajach europejskich.
  • Studia porównawcze prawa. W ramach tego zagadnienia na wydziale realizowany był interdyscyplinarny projekt badawczy „Tworzenie i recepcja prawa europejskiego w prawie gospodarczym polskim i niemieckim", którego kierownikiem był prof. Jerzy Pisuliński. Badania były prowadzone wspólnie z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji. Celem projektu było prowadzenie studiów porównawczych z zakresu prawa krajowego i europejskiego oraz ocena dostosowania prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej.

Współpraca

Naukowcy z wydziału są członkami międzynarodowych grup eksperckich takich organizacji, jak: European Labour Law Network, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, międzynarodowe forum ochrony środowiska Avosetta Group i Acquis Group.

Stała współpraca naukowa prowadzona jest z Uniwersytetem w Augsburgu (Krakauer- Augsburger Rechtsstudien), Uniwersytetem Harvarda (Harvard Negotiation Project), Uniwersytetem Wrocławskim (Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów), Uniwersytetem w Greifswaldzie (projekty „Mare Balticum – Strafvollzug und die Beachtung der Menschenrechte"; „Comparative Analysis of Women's Prisons – Current Situation, Demand Analysis and Best Practice"; „Long-term Imprisonment and Human Rights, Juvenile Justice Systems in Europe").

Naukowcy

Prof. Jerzy Stelmach – kierownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, doktor honoris causa uniwersytetów w Heidelbergu i Augsburgu. Również filozof. Habilitację pisał u prof. Kaufmanna na stypendium Humboldta w Niemczech. Pełnił funkcję dziekana wydziału, tworzył interdyscyplinarne zespoły naukowe i kierował pionierskimi projektami, w tym grupą badawczą w ramach projektu finansowanego przez Fundację Templetona. Autor kilkunastu monografii wydanych w Polsce i za granicą, redaktor prac zbiorowych (m.in. serie „Krakauer-Augsburger Rechtsstudien"; „Studies in Philosophy of Law"). Współtwórca szkół prawa obcego i Europejskiego Kolegium Doktoranckiego.

Prof. Andrzej Świątkowski – kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej, również socjolog. Uzyskał przyznawany przez instytucje unijne tytuł Profesora Jeana Monneta europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Członek m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wiceprzewodniczący Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, ekspert Komisji UE ds. prawa pracy. Autor licznych publikacji (30 książek), redaktor serii wydawniczych i czasopism (m.in. „Jagiellonian University Yearbook of Labour Law and Social Policy", „East West Review of Social Policy").

Prof. Fryderyk Zoll – profesor UJ i Uniwersytetu w Osnabrück, doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i International Academy of the Comparative Law. Współtwórca Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie, Szkoły Prawa Ukraińskiego w Krakowie oraz pierwszej w Polsce Studenckiej Poradni Prawniczej. Autor licznych publikacji z prawa zobowiązań, prawa porównawczego, europejskiego prawa prywatnego, prawa upadłościowego, zabezpieczeń kredytowych.

Osiągnięcia

Do sukcesów badawczych wydziału należy zaliczyć program wspólnych badań prowadzonych przez doktorantów UJ oraz uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego w latach 2002–2010. Jego efektem było ponad 50 doktoratów, z których część ogłoszono w serii „Rechtstransformation in der Europäischen Union".

Innym z najważniejszych sukcesów naukowych wydziału jest opracowanie wydawanego od 1997 do 2012 roku Słownika Historii Doktryn Politycznych, w ramach którego ukazało się pięć tomów, zawierających aż 750 haseł. Dzieło to publikowane jest pod redakcją prawników z UJ: prof. Michała Jaskólskiego oraz prof. Krystyny Chojnickiej.

Istotnym efektem studiów naukowców z Wydziału Prawa i Administracji jest edycja ksiąg kryminalnych Krakowa z lat 1554–1625 i Dobczyc z lat 1699–1737, umożliwiająca badanie rozwoju prawa karnego, organizacji sądownictwa i kultury prawnej. Projekt realizowany jest przez pracowników Katedry Historii Prawa Polskiego, Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego oraz Pracowni Wydawnictw Źródłowych.