Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O badaniach. Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Specjalizacja: nauki o zdrowiu • biologia medyczna • epidemiologia • prewencja chorób • promocja zdrowia

Kontakt: ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, wnz@cm-uj.krakow.pl, www.wnz.uj.edu.pl

 

PDF

 

Najważniejsze badania i projekty badawcze

Najważniejsze kierunki badawcze wydziału to: biologiczne podłoże depresji i schizofrenii, determinanty płodności, determinanty starzenia się, edukacja i promocja zdrowia, gastroenterologia doświadczalna, programy zapobiegania chorobom układu krążenia, psychologia zdrowia, technologie i problemy e-zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi w pielęgniarstwie.

Spośród projektów realizowanych na wydziale należy wskazać na następujące badania:

  • Prewencja chorób układu krążenia – kontrola skuteczności. Głównym celem tej działalności jest podniesienie standardów postępowania w kardiologii prewencyjnej. Między innymi w ramach programu Ministerstwa Zdrowia POLKARD dokonano oceny programu profilaktyki chorób naczyniowo-sercowych. Dzięki zastosowaniu standardowych metod badawczych uzyskane dane służą do międzynarodowych porównań w ramach projektu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (projekt EUROASPIRE).
  • Stan zdrowia a uwarunkowania ekonomiczne i psychospołeczne. Międzynarodowy projekt HAPIEE („Health, Alcohol and Psychosocial Risk Factors in Eastern Europe") opiera się na wieloletniej obserwacji prowadzonej równolegle w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej i obejmuje badania stanu zdrowia około 36 tysięcy osób w wieku 45-69 lat (w Polsce ponad 10 tys. osób).
  • Czynniki wpływające na stężenia hormonów płciowych kobiet. Na podstawie tych badań wykazano, że na poziom hormonów płciowych u kobiet znacząco wpływają czynniki związane ze stanem odżywienia na wszystkich etapach życia. Wiedza o czynnikach determinujących stężenia hormonów ma istotne znaczenie w programach prewencji raka piersi. Program realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Harvarda i Uniwersytetem w Tromsø w Norwegii.
  • Zmiana zachowań żywieniowych. Analizy oceniające skuteczność i akceptację przez społeczeństwo programów mających na celu zmiany zachowań żywieniowych (projekt badawczy EATWELL). Na podstawie badań opracowano rekomendacje wskazujące skuteczne sposoby zmiany tych zachowań.
  • Organizacja zatrudnienia kadry pielęgniarskiej. Badania zmierzające do sformułowania nowoczesnych założeń polityki efektywnego zatrudnienia i zarządzania kadrą pielęgniarską w szpitalu oraz wskazania, w jaki sposób zasoby i satysfakcja z pracy kadry pielęgniarskiej wpływają na wyniki leczenia i jakość opieki nad pacjentami. Projekt RN4CAST jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem zrealizowanym w Polsce. Dzięki międzynarodowej procedurze badawczej i porównaniu z wynikami osiągniętymi w 12 krajach europejskich i USA pozwolił on wykazać między innymi, że poprawa warunków pracy w szpitalu jest stosunkowo tanim sposobem na poprawienie jakości opieki, bezpieczeństwa i satysfakcji pacjentów oraz na utrzymanie zatrudnienia personelu pielęgniarskiego.

Współpraca

Naukowcy z wydziału są członkami międzynarodowych grup eksperckich takich organizacji, jak: European Labour Law Network, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, międzynarodowe forum ochrony środowiska Avosetta Group i Acquis Group.

Naukowcy z Wydziału Nauk o Zdrowiu uczestniczą w badaniach realizowanych przez konsorcja naukowe (np. Konsorcium 7PR UE Eatwell i „UE CHANCES – Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States"). Współpracują również z uniwersytetami i jednostkami badawczymi, np. University of Texas, Health Science Center San Antonio, Department of Cellular and Structural Biology; Artificial Limb Centre (CRA – Centre de Rééducation et d'Appareillage), Institut Robert Merle d'Aubigne, Valenton (Francja), Uniwersytetem Harvarda i Uniwersytetem w Tromsø oraz Katholieke Uniwersiteit Leuven (Belgia), University of Kuopio (Finlandia), Technische Universitat Berlin oraz wieloma innymi uczelniami.

Naukowcy

Prof. Andrzej Pilc – lekarz, psychofarmakolog, prowadzący badania nad biologicznym podłożem schorzeń psychicznych. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Autor ponad 200 publikacji, cytowanych ponad 6000 razy.

Prof. Marian Szczepanik – biolog medyczny, prowadzi badania z zakresu wywoływania tolerancji immunologicznej, hamowania reakcji nadwrażliwości kontaktowej Th1, supresji reakcji zapalnej w modelach eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia rdzenia kręgowego i mózgu, kolagenowego zapalenia stawów, wrzodziejącego zapalenia jelit u myszy oraz stwardnienia rozsianego.

Prof. Andrzej Pająk – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, członek Państwowej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach dotyczących epidemiologii i prewencji chorób niezakaźnych, w tym w szczególności chorób układu krążenia. Uczestniczył w wielu międzynarodowych programach badawczych i kierował dużymi projektami badawczymi. Autor lub współautor ponad 250 prac naukowych.

Prof. Jolanta Jaworek – jest jednym z wiodących ekspertów w dziedzinie fizjologii i patofizjologii trzustki, prekursorem pionierskich badań dotyczących roli melatoniny jako naturalnego czynnika chroniącego przed rozwojem ostrego zapalenia trzustki oraz biorącego udział w regulacji egzokrynnej czynności tego gruczołu. Otrzymała nagrodę indywidualną Ministra Zdrowia za cykl prac dotyczących roli melatoniny i leptyny w fizjologii trzustki (2005).

Osiągnięcia

Do sukcesów naukowych wydziału można zaliczyć opracowanie „Karty praw osób starszych uczestniczących w badaniach klinicznych" oraz opracowanie modelu komunikacji terapeutycznej o szerokim zastosowaniu w medycynie i naukach o zdrowiu.

Naukowcy z wydziału przyczynili się również do ustalenia istotnych faktów naukowych. m.in. do wykazania, że średni poziom wykształcenia lokalnej społeczności jest czynnikiem determinującym indywidualną płodność, do wskazania na znaczenie ryboflawiny jako immunomodulatora czy do zbadania roli zmienności dobowej i wysiłku fizycznego w regulacji przyjmowania pokarmu oraz uwalniania adipokin i greliny u ludzi.