Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O badaniach. Wydział Filozoficzny

 

Specjalizacja: • neuronauka • kognitywistyka • psychologia społeczna • psychologia poznawcza • metody badań społecznych • antropologia społeczna • socjologia problemów ludnościowych • kulturoznawstwo • praca socjalna • buddologia

Kontakt: Gołębia 24, 31-007 Kraków, filozof@adm.uj.edu.pl, www.phils.uj.edu.pl

 

PDF

 

Najważniejsze badania i projekty badawcze

  • Psychologia. Badania psychologiczne obejmują m.in. takie dziedziny, jak: poznanie społeczne, neurobiologiczne podstawy czytania oraz kontrola poznawcza. W ramach ostatniego tematu realizowany jest przez prof. Edwarda Nęckę projekt pod tytułem „Beyond automaticity: Behavioral, cognitive, and neural mechanisms of self-control".
  • Socjologia. Wśród badań socjologicznych na uwagę zasługują m.in. badania nad europeizacją pamięci o Zagładzie w Europie Wschodniej. Innymi tematami, którymi zajmują się pracownicy wydziału, są studia nad związkami równości płci i jakości życia oraz unikatowy program monitoringu polskiego rynku pracy, realizowany w ramach wieloletniego projektu badawczego „Bilans kapitału ludzkiego".
  • Filozofia. Pracownicy Instytutu Filozofii UJ zajmują się między innymi badaniami w zakresie etyki stosowanej i etyki zawodowej. Dynamicznie rozwijają się również prace nad teorią rozgałęziających się historii i jej zastosowaniem. W ramach badań filozoficznych realizowany jest również projekt „History of Ideas Research Network".
  • Religioznawstwo. Badania religioznawcze realizowane na Wydziale Filozoficznym obejmują m.in. studia nad kulturami starożytnego Meksyku i ich tradycjami astronomicznymi oraz badania nad misteryjnym teatrem religijnym w Meksyku przedhiszpańskim. Prowadzone są również studia dotyczące historii i współczesnej sytuacji kultur w Ziemi Świętej.
  • Kulturoznawstwo. W Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji realizowane są badania nad współczesnymi hinduistycznymi kompleksami świątynnymi ufundowanymi przez rodzinę Birla. Prowadzone są również m.in. studia poświęcone opisowi współczesnej sztuki światła oraz badania dotyczące wojny domowej jako zjawiska kulturowego na przykładzie konfliktu w Republice Tadżykistanu.
  • Pedagogika. Prace badawcze w Instytucie Pedagogiki UJ obejmują m.in. takie zagadnienia, jak: andragogika, animacja społeczno-kulturowa, antropologia pedagogiczna, dydaktyka ogólna, dydaktyka szkoły wyższej, filozofia wychowania, komunikacja pedagogiczna, pedagogika kultury, pedagogika ogólna i pedagogika rodziny.

Współpraca

Spośród kilkudziesięciu projektów współpracy międzynarodowej, w które zaangażowani są pracownicy Wydziału Filozoficznego UJ, warto wymienić m.in. projekt dotyczący równości płci, w ramach którego współdziałają naukowcy z Oslo i z Krakowa.

Projekty poświęcone kulturom starożytnego Meksyku realizowane są we współpracy z Instituto Nacional de Antropología e Historia, zaś pracownicy Instytutu Psychologii współpracują m.in. z University of Maryland (badania nad motywowanym poznaniem społecznym), Penn State University (badania nad dwujęzycznością) i Université Libre de Bruxelles (badania świadomości).

Naukowcy

Prof. Arnold Lebeuf – zajmuje się antropologią kulturową, a w jej ramach szczególnie znaczeniem astronomii w kulturze. Prowadził badania w Santa Cristina na Sardynii (pomiar światła księżyca w studni kultury nuragickiej z 1000 roku p.n.e). Jego prace badawcze dotyczą także kultur prekolumbijskich. W tym zakresie warto wspomnieć o badaniach nad azteckim teatrem misteryjnym, studiach archiwaliów rodziny Moctezuma oraz badaniach nad kalendarzem, kosmologią i astronomią Mezoameryki w okresie przed konkwistą.

Prof. Włodzimierz Galewicz – podejmuje fundamentalne i pionierskie w filozofii polskiej badania dotyczące najistotniejszych współczesnych problemów etycznych związanych z szeroko pojmowaną etyką stosowaną i etyką zawodową, w szczególności bioetyką i etyką biznesu. Obecnie (jesień 2014) realizuje grant badawczy poświęcony tematyce sprawiedliwości w opiece zdrowotnej (program MAESTRO).

Prof. Edward Nęcka – zajmuje się wybranymi zagadnieniami psychologii ogólnej i poznawczej, m.in. problematyką inteligencji i twórczości. Jest twórcą formalnej teorii inteligencji. Jego najnowsze prace poświęcone są badaniom kontroli poznawczej i samokontroli. W ramach ostatniego z tych zagadnień prof. Nęcka prowadzi grant badawczy (program MAESTRO).

Prof. Piotr Sztompka – zajmuje się przede wszystkim problematyką zmiany społecznej oraz koncepcją systemu społecznego. Jego prace poświęcone są również transformacji systemowej, koncepcjom traumy społecznej, socjologii wizualnej i socjologii życia codziennego. Jest autorem ponad 20 książek z dziedziny socjologii, w większości opublikowanych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Do najważniejszych należą: System and Function (1974), Society in Action – The Theory of Social Becoming (1990), The Sociology of Social Change (1993), Trust: a Sociological Theory (1999).

Osiągnięcia

Osiągnięciem o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki jest synteza dziejów filozofii polskiej przedstawiona w książce Historia filozofii polskiej (2010) autorstwa dwóch profesorów Instytutu Filozofii UJ, Jana Skoczyńskiego i Jana Woleńskiego.

Polska myśl filozoficzna ukazana jest w Historii… na szerokim tle filozofii europejskiej i w powiązaniu z innymi sferami życia: nauką, religią, polityką, literaturą, sztuką. Dzieło to jest wynikiem długoletnich badań obu uczonych – nie tylko wnikliwych historyków polskiej filozofii, ale także jej propagatorów w międzynarodowym środowisku filozoficznym i odkrywców zapomnianych postaci, poglądów i dzieł polskich filozofów.

Prowadzone w Instytucie Psychologii prace nad zmianami w mózgu obserwowanymi pod wpływem nabycia umiejętności kulturowych, w szczególności umiejętności czytania, pozwoliły na zidentyfikowanie rejonu mózgu odpowiedzialnego za ten proces. W eksperymentach brały udział osoby, które posługują się jednocześnie alfabetem wzrokowym i alfabetem Braille'a.